Liczba ludności na kontynencie afrykańskim

Liczba ludności na kontynencie afrykańskim

Zarówno pod względem powierzchni, jak i populacji Eurazja przoduje na całym świecie. Nawet gdyby oddzielić Europę od Azji, to kontynent dalekowschodni będzie wiódł prym w liczbie zaludnienia. Ponad 70% ludności całego świata skupia się w Eurazji. Drugim co do ilości mieszkańców kontynentem jest Afryka. Jej populacja stanowi około 13% ludności świata. Natomiast jeżeli chodzi o przyrost naturalny na Czarnym Lądzie, wynosi on 24% rocznie i pod tym względem wiedzie prym w stosunku do wszystkich kontynentów świata. Co ciekawe 44% ludności Afryki stanowią dzieci w przedziale wiekowym od 0 do 14 lat. Wiąże się to z tym, że na tym kontynencie w wyniku wygłodzenia i chorób średnia długość życia wynosi 47 lat i jest najkrótszą na Ziemi. Najbardziej zaludnionym miastem Afryki jest leżąca u brzegów Nigru Federalna Republika Nigerii, zwana po prostu Nigerią. Kraj ten zamieszkuje 132 miliony ludzi. Liczba ta w stosunku do całej populacji Afryki może budzić uznanie, gdyż ląd ten zamieszkuje ok. 900 milionów ludzi, z czego pewną część stanowią również licznie występujące tu plemiona. Jest ich w Afryce ponad półtora tysiąca i niektóre z nich wbrew ogólnej opinii, nie należą do ludów o małej populacji, gdyż mogą skupiać nawet liczbę miliona ludzi. Duża część ludności zamieszkuje wioski i osady leżące na północnym i zachodnim wybrzeżu, ze względu na żyzne doliny rzeczne, ale ostatnio znaczna ich część migruje do miast i z tego powodu już około trzydziestu z nich liczy sobie po ponad milion mieszkańców.